BEWi offentliggör obligationsprospekt

Den 12 april 2018 offentliggjorde BEWi Group AB (publ) (”BEWi Group”) att bolaget har placerat ett säkerställt obligationslån om 75 miljoner euro med ett ramverk om 100 miljoner euro (ISIN: SE0010985556). Med anledning av obligationsemissionen har BEWi Groups styrelse upprättat ett prospekt. Finansinspektionen har idag den 13 juni 2018 godkänt prospektet. Obligationerna avses registreras för…

Kallelse extra bolagsstämma

Aktieägarna i BEWI Group AB (publ), org.nr 556972-1128 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 12 juli 2018 kl. 10.00, på Bolagets huvudkontor, Evenemangsgatan 31, 169 79 Solna. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska för att ha rätt att delta i stämman vara införd i den av styrelsen förda aktieboken på dagen för…

Kommuniké från BEWi Group AB (publ):s årsstämma 2018

BEWi Group AB (publ):s årsstämma ägde rum måndagen den 11 juni 2018 på bolagets huvudkontor i Solna. Fastställande av resultat- och balansräkningen, vinstdisposition och ansvarsfrihet Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2017. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och…

BEWi Produkter

BEWi Group är en av Nordens största aktörer inom utveckling och tillverkning av expanderad polystyren (EPS), extruderad polystyren (XPS) och produkter av expanderad polypropen. Vi är specialister på kundanpassade förpackningslösningar och komponenter samt isoleringsprodukter och innovativa lösningar för byggbranschen.

BEWi Group vill etablera och utveckla stabila och förtroendefulla affärsrelationer med våra kunder. Framöver ser vi tekniska, ekonomiska, ekologiska och sociala utmaningar på lång sikt som vi tillsammans med våra kunder och partners ska möta och hitta lösningar på. EPS, som utgör fokus för BEWi-gruppens verksamhet, har ett brett utbud av ekologiska fördelar jämfört med jämförbara material. I åratal har vårt arbete fokuserats på ytterligare förbättring av de gynnsamma egenskaperna hos detta material och utvecklingen av nya applikationer.

Läs mer